Wednesday, September 25, 2019

APROVADA DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENT QUE PERMETRÀ REHABILITAR LA CERAMO

Sandra Gómez ressalta la importància d'esta aprovació, que permetrà rehabilitar un Bé de Rellevància Local molt important per a la ciutat.

La vicealcaldessa Sandra Gómez ha informat que la Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat definitivament la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de València, PGOU, relativa a la Ceramo. Esta modificació permetrà realitzar un conveni de permuta amb els propietaris de part de l'edifici per a obtindre la totalitat de la propietat i conducta a la seua rehabilitació.

El vigent PGOU qualifica l'antiga fàbrica La Ceramo, en una part com a equipament públic, i en una altra part com a residencial d'edificació oberta amb cinc plantes d'altura. I el vigent Catàleg de Béns i Espais Protegits qualifica eixa part d'equipament públic com a Bé de Rellevància Local, BRL, en la categoria d'Espai Etnològic d'Interés Local. S'indica que està subjecte a Protecció parcial. Este catàleg vigent determina la protecció del BRL únicament sobre l'àmbit que el Pla destina a Servici Públic. Fora d'este àmbit, les restes dels antics forns, degudament posats en valor sota criteris arqueològics, havien d'integrar-se en l'edificació d'ús residencial prevista pel planejament.

La modificació planteja una variació de la fitxa del catàleg corresponent a este Bé de Rellevància Local, ampliant la protecció a la totalitat del conjunt fabril. Cal tindre en compte que això suposa l'eliminació d'una parcel·la residencial de propietat privada, i que la modificació inclou el trasllat de la mateixa edificabilitat residencial atorgada pel PGOU a una altra parcel·la dotacional pública, situada en la mateixa àrea urbana homogènia; en concret, una parcel·la de propietat municipal, qualificada com a dotació pública SP-6 (servei públic religiós), en el Sector Benicalap Nord, situada en l'avinguda de l'Equador.

Concretament, la parcel·la de La Ceramo es qualifica com a equipament dotacional múltiple de la xarxa secundària (SQM) i la parcel·la de l'avinguda de l'Equador es qualifica com a residencial plurifamiliar d'edificació oberta (EDA). Les superfícies afectades són: 561,10 m²s, tant de la parcel·la EDA que es requalifica a SQM, com de la parcel·la SP-6 que es requalifica a EDA; i la resta de la parcel·la SP-6 es qualifica com a jardí de la xarxa secundària (SJL), amb una superfície de 430,79 m²s. L'edificabilitat residencial es manté en 2.805,50 m²t, traslladant-se d'una parcel·la a una altra.

L'entitat SAREB, en qualitat de propietària de la parcel·la de la Ceramo, ja va manifestar, mitjançant al·legació presentada en el tràmit d'informació pública, la seua voluntat de permutar esta parcel·la per la situada a l'avinguda de l'Equador.

Tal com ha explicat la vicealcaldessa Sandra Gómez, «esta aprovació és un pas important per a la rehabilitació de la Ceramo. Una vegada realitzat l'estudi històric i la modificació de planejament, l'Ajuntament procedirà a realitzar la permuta dels terrenys a través d'un conveni per a poder començar com més prompte millor els treballs arqueològics i el consegüent projecte de rehabilitació».Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE