Friday, October 14, 2011

Moción a la Comisión sobre proposta de constitució de la comissió d'escolarització per a realitzar un estudi del procés d'escolaritació 2011-2012

Fèlix Estrela Botella

Salvador Broseta Perales

1.- Es constituïsca una Comissió d'Escolaritat de la Ciutat de València, dins del Consell Escolar Municipal que realitze un informe, com màxim òrgan de participació de la comunitat educativa, sobre el resultat del procés d'admissió d'alumnat en els centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària per al present curs, tant públics com privats, especialment al referent a :

• Dades detallades en cada un dels centres per aules. matrícula i places vacants.
• Nombre de sol•licituds d'ingrés que s'han rebutjat i en quins centres.
• Reclamacions i recursos d'alçada presentats per les famílies afectades.
• Centres a què han sigut desplaçats després de rebutjar-se la seua petició inicial.
• Reclamacions presentades per l'Ajuntament davant de la Generalitat per no garantir l'escolarització adequada als alumnes de la nostra ciutat.
• Nombre d'alumnes per centres que rebran classes el curs 2011-2012 en barracons.

2.- Així mateix proposem que, donada la situació problemàtica que es viu en la ciutat en aquest tema, es mantinga el funcionament d'aquesta comissió, durant tot el curs escolar, per a assegurar que se solucionen problemes d'escolarització que seguiran produint-se, així com realitzar propostes de millora per al pròxim curs.

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE