Thursday, September 12, 2013

Moción al Pleno sobre situació de l’ensenyament a la ciutat de València a l’inici del curs 2013/2014.

Joan Calabuig Rull

Fèlix Estrela Botella

1.- Assumir la responsabilitat municipal com a garant de la prestació del servei educatiu que li confereix la normativa actual, amb la realització d'una inspecció de tots el centres docents de la ciutat d’una antiguitat que puga suposar perill per l'alumnat i professorat, i la posada en pràctica d'un Plà de rehabilitació d'estos centres, assolint un pressupost extraordinari amb esta finalitat al 2014 en este Ajuntament.

2.- Convocar una Comissió de seguiment del procés d'inspecció de les instal•lacions educatives al sí del Consell Escolar de la Ciutat, ampliant la composició amb la presència dels partits de l'oposició com invitats.

3.- Instar a la Conselleria d'Educació, per que reprenga la construcció de centres docents públics a la ciutat, que vinguen a substituir als que es troben en situació més deteriorada.

4.- Establir un programa d'accés als llibres de text i material escolar a les famílies amb dificultats econòmiques d'esta ciutat, en col•laboració amb les associacions de mares i pares de la ciutat, amb la coordinació dels tècnics pedagògics de l’Institut Municipal d'Educació, amb un pressupost extraordinari en el 2014 en este Ajuntament.

5.- Establir una convocatòria d’ajudes de menjador i transport, amb un pressupost extraordinari en el 2014 en este Ajuntament, per a les famílies que pateixen una situació econòmica baixa, completant les ajudes econòmiques de menjador de la Generalitat.

6.- Instar al Govern d’Espanya a que porte a terme una congelació de taxes universitàries als imports fixats per al curs 2011/2012.

7.- Instar el Govern d’Espanya a que restituisca els requisits establerts per a l’obtenció de beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi als previs a l’aprovació del Reial Decret 100/2012, de 29 de juny.

8.- Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a que adopte les mesures necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la situació econòmica personal o familiar, no puguen afrontar el pagament dels mateixos.

9.- Convocar el Consell Escolar de la Ciutat, amb la presència dels grups de l’oposició com a invitats, per a realitzar un debat monogràfic de l’estat de l’ensenyament a la ciutat a l’inici del curs 2013 - 2014.

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE