Friday, September 21, 2012

Moción al Pleno sobre sobre el Reial Decret de retallades a l'àmbit de l'educacio

Fèlix Estrela Botella


1. L'Ajuntament de València sol•icita la derogació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu i insta el Govern d'Espanya a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, comunitats autònomes i Federació Espanyola de Municipis en l’àmbit de la Conferència Sectorial d'Educació, per tal d’arribar a un acord sobre les mesures a adoptar per aconseguir més eficiència i eficàcia en matèria d’educació sense menyscabar la qualitat i la garantia del dret a una educació de qualitat al conjunt de la població.

2. Insta el Govern de la Generalitat Valenciana a no aplicar les mesures previstes en el citat decret llei i a negociar amb les forces polítiques, agents socials i Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per arribar a un gran acord que permeta millorar les taxes d’èxit escolar, incrementar el nombre d’alumnes que continuen estudis postobligatoris i contribuir, d’aquesta manera, a canviar el nostre model de creixement econòmic.

3.-Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a desbloquejar els projectes de construcció de centres docents en la ciutat de València que esperen anys, i que pal•liaran el deute històric de construccions de centres docents públics que patix esta ciutat.

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE